ΙΜΜΛ

Ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Ἀθηνῶν ἀντλεῖ τὴν ἀποστολικότητά της ἀπὸ τὸν Κορυφαῖο τῶν Ἀποστόλων Παῦλο, τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν. Ἀκολούθως καὶ ἡ τοπικὴ ἐκκλησία τῶν Μεσογείων, ὀργανωμένη (σήμερα) στὴν Μητρόπολη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, ὡς θυγατέρα ἐκκλησία τῆς «περιωνύμου Μητροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν», ἀντλεῖ καὶ αὐτὴ τὴν ἀποστολικότητά της ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο.
Μονή Μεσογαίας image
TOP
Centiva Career